Zasady i Warunki

Przeczytaj niniejsze Warunki użytkowania (dalej "Warunki użytkowania") przed skorzystaniem z naszej usługi. Jeśli nie zgadzasz się z naszymi Warunkami korzystania, prosimy o natychmiastowe opuszczenie tej witryny. Ta strona jest własnością i jest zarządzana przez Finzmo.com (zwane dalej "Finzmo", "my", "nas", "nasze"). Korzystając z Finzmo.com lub dowolnej jego poddomeny (zwanej dalej "Witryną"), akceptujesz i zgadzasz się z naszymi Warunkami korzystania, a Ty potwierdzasz, że dokładnie przeczytałeś te Warunki Użytkowania, nawet jeśli nie jesteś jeszcze zarejestrowanym lub powracającym klientem Finzmo (zwany dalej "Członkiem" lub "Członkami"). W przypadku jakichkolwiek rozbieżności lub sprzeczności między naszymi Warunkami korzystania a Warunkami korzystania z naszych partnerów kredytowych (zwanych dalej "Partnerami"), preferowane są Warunki korzystania naszych Partnerów, ponieważ są one odpowiednie dla konkretnego produktu wymienionego przez Partnera.


Wymagania

Niniejsza Witryna wymaga, aby Członkowie byli w wieku od 18 do 75 lat. Każdy Członek korzystający z Witryny, który ma mniej niż 18 lat lub więcej niż 75 lat, jest uważany za łamiącego niniejsze Warunki użytkowania. Każde naruszenie lub naruszenie niniejszych Warunków użytkowania, lub jakiejkolwiek innej umowy z nami może skutkować cofnięciem członkostwa Członka, w tym usunięciem wszelkich danych osobowych przekazanych nam przez Członka, umowa kredytową Członka (jeśli taka została zawarta) może również zostać zakończona, a Członek może zostać zablokowany w przyszłości z korzystania z naszych usług.


Prywatność

Prywatność naszych członków jest dla nas najważniejsza. Odwiedzając naszą Politykę Prywatności, członkowie mogą zapoznać się dokładnie z tym, jak chronimy prywatność członków oraz w jaki sposób dane osobowe są wykorzystywane w naszej witrynie. Pod żadnym pozorem nie udostępniamy danych osobowych Członka żadnym stronom trzecim, chyba że jest to opisane szczegółowo w odniesieniu do oferowanej usługi, do której Członkowie mają wybór, aby każdorazowo wyrazić zgodę.


Rejestracja, członkostwo i wnioski

Chcąc zostać Członkiem, należy podać dane osobowe zgodnie z formularzem wniosku, który należy wypełnić tylko raz na naszej Stronie. Podając te dane osobowe, Członkowie zgadzają się, że dostarczyli najbardziej aktualne informacje oraz że te dane osobowe są również prawdziwe i kompletne. Jeśli w dowolnym momencie dane osobowe zostaną uznane za nieprawdziwe lub niekompletne, zastrzegamy sobie prawo do odwołania członkostwa tego członka, w tym do usunięcia wszelkich innych danych osobowych, które zostały nam dostarczone. Ponadto, umowa pożyczki Członka z pożyczkodawcą (o ile została dokonana) może również zostać rozwiązana, a Członek może również zostać zablokowany w przyszłym użytkowaniu lub dostępie do naszej usługi.


Konta

Dobrowolnie przekazując nam dane osobowe, konto Członka jest automatycznie tworzone w naszej Witrynie. Po utworzeniu konta członkowie będą musieli wybrać nazwę użytkownika i hasło, które należy zapamiętać, aby móc w przyszłości uzyskać dostęp do naszej witryny i usługi. Wyłącznym obowiązkiem Członka jest ochrona jego nazwy użytkownika i hasła oraz zapobieganie ich ujawnianiu osobom trzecim. Jeśli Członek dowie się, że jego nazwa użytkownika i / lub hasło stają się znane osobom trzecim, Członek ten musi natychmiast skontaktować się z nami. Różne aspekty naszej usługi wymagają od członków zalogowania się przy użyciu ich nazwy użytkownika i hasła.


Informacje osobiste

Członkowie wyrażają zgodę na umożliwienie nam przetwarzania informacji dobrowolnie dostarczanych na naszej Stronie w celu zapewnienia najlepszej możliwej usługi. Członkowie również pozwalają nam zachować te informacje do przyszłego korzystania z naszych usług (co oznacza, że Członkowie nie będą proszeni o ponowne podanie tych samych informacji podczas kolejnych wizyt w naszej witrynie lub późniejszego korzystania z naszej witryny), jak również analizy statystycznej, ponownie w celu poprawy naszych usług. Członkowie z kolei ponoszą wyłączną odpowiedzialność za dokładność, prawdziwość i aktualność wszystkich przekazywanych przez siebie danych osobowych.


Obowiązują pewne ograniczenia

Korzystając z naszej Strony, Członkowie zgadzają się w pełni przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów, regulacji i ustawodawstwa. Ponadto, Członkowie zgadzają się nie rejestrować w swoim imieniu więcej niż jednego konta, a Członkowie zgadzają się nie rejestrować konta w czyimkolwiek imieniu w jakikolwiek sposób. Ponadto, Członkowie wyrażają zgodę na:

Niewykorzystywanie żadnych informacji lub treści na naszej Stronie, które mogłyby w jakikolwiek sposób zaszkodzić reputacji Finzmo;

Niewykorzystywanie żadnych informacji lub treści na naszej Stronie do wysyłania niezamawianych wiadomości (spamu) do jakiegokolwiek innego Członka lub do jakiegokolwiek nie-Członka;

Nie zachęcać nikogo, kto nie ma pomiędzy 18 a 75 rokiem życia, do próbowania zostać członkiem;

Nie podejmować żadnych działań (lub pozostawać bezczynny przed działaniami), które mogłyby zaszkodzić naszej Witrynie lub naszym Członkom, w czym zawiera się, ale nie ogranicza do, aktywność znana jako cyberterroryzm lub cyberataki, w tym próby nieautoryzowanego dostępu do naszej Strony.


Naruszenie praw autorskich

Jeśli Członek uważa, że ​​nasza witryna narusza prawa autorskie, patent lub inną podobną własność intelektualną należącą do Członka, Członek powinien skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@finzmo.com, przekazując nam szczegółowe informacje potwierdzające swą opinię. Będziemy w pełni badać wszelkie takie sprawy z maksymalną szybkością i dyskrecją.

Szczegółowe informacje w takim ogłoszeniu powinny zawierać:

Dowód własności lub dowód posiadania własności przedmiotowej własności objętej prawem autorskim;

Identyfikacja przedmiotowej własności chronionej prawem autorskim;

Identyfikacja materiału pochodzącego z naszej Witryny, który jak twierdzi członek narusza jego własność intelektualną. Członkowie powinni zadbać o to, by byli wystarczająco szczegółowi, abyśmy mogli z powodzeniem zlokalizować przedmiotową własność intelektualną;

Osobistą nazwę użytkownika, która jest udostępniana Członkom po zostaniu Członkiem. Nie ma potrzeby przekazywania nam tych samych danych osobowych więcej niż jeden raz;

Oświadczenie napisane przez Członka zgłaszającego roszczenie. Niniejsze oświadczenie służy zapewnieniu Członka, że ​​wszystkie informacje dotyczące ewentualnego naruszenia własności są prawdziwe i poprawne, a oświadczenie to służy również zapewnieniu, że Członek rzeczywiście wierzy, że doszło do naruszenia własności intelektualnej


Zmiany na naszej stronie

Finzmo zastrzega sobie prawo do tymczasowej lub trwałej zmiany, modyfikacji lub zaprzestania działania naszej Strony bez uprzedniego powiadomienia kogokolwiek lub bez podania przyczyny. Dotyczy to również naszych Warunków użytkowania. Wszystkim Członkom zaleca się okresowe zapoznawanie się z Warunkami korzystania z tej właśnie przyczyny, ponieważ może się zdarzyć, że wprowadzono ulepszenia, a Członkowie automatycznie zaakceptują takie ulepszenie, korzystając z naszej Witryny.


Linki

Finzmo odpowiada wyłącznie za adresy URL (zwane dalej "linkami") udostępniane na naszej stronie przez nas. Nie jesteśmy i nie możemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek linki lub informacje przekazane przez naszych Partnerów. Zasadniczo wszelkie zewnętrzne linki (czyli linki, które kierują Członka od strony źródłowej) mają jedynie charakter informacyjny i mają być użyteczne dla naszych członków. Członkowie powinni również pamiętać, że strony osób trzecich mogą mieć różne polityki prywatności lub protokoły bezpieczeństwa i praktyki wykorzystywane do obsługi ich witryny, dlatego zalecamy wszystkim Członkom zapoznanie się z politykami prywatności i protokołami bezpieczeństwa naszych Partnerów.


Odpowiedzialność i błędy

Członkowie zgadzają się, że wszelki dostęp do naszej Strony i korzystanie z niej, w tym jej zawartości i korzystanie z naszych usług, odbywa się na własne ryzyko Członków. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia, które skutkują szkodami, bezpośrednimi lub pośrednimi, w tym przypadkowe lub wtórne szkody, straty lub wydatki, które mogą powstać w związku z naszą Witryną lub powiązanymi stronami, w tym witrynami naszych Partnerów. Ponadto nie ponosimy odpowiedzialności za niezdolność Członka do korzystania z naszych usług lub naszych Partnerów z powodu jakiejkolwiek awarii pod względem wydajności Witryny, błędów, przerw w świadczeniu usług (w tym opóźnień) lub pominięcia informacji. Takie ograniczenie odpowiedzialności dotyczy również wirusów komputerowych, przerw w świadczeniu usług telekomunikacyjnych lub wszelkich innych sytuacji, które mogą powodować podobne zakłócenia w naszych usługach dla Członków, w tym w sytuacji, w których nasi partnerzy lub my zostaliśy powiadomieni o możliwości wystąpienia takich okoliczności, które mogą skutkować odszkodowaniami, stratami lub wydatkami dla Członków.


Własność intelektualna

Członkowie zgadzają się, że "finzmo.com", "Finzmo" oraz wszelkie logo związane z naszą usługą lub naszymi Partnerami są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi, których wyłącznym właścicielem jest Finzmo lub nasi Partnerzy. Członkowie nie mogą kopiować, naśladować, naruszać ani wykorzystywać wspomnianej własności intelektualnej bez naszej wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody. Własność intelektualna obejmuje również wszystkie części naszej Witryny, w tym między innymi niestandardową grafikę, przyciski i ich ikony, nagłówki, stopki, obrazy i skrypty, które są naszymi znakami towarowymi. Wszystkie opracowane i wykorzystywane przez nas technologie, oprogramowanie i treści stanowią wyłączną własność intelektualną naszego lub naszych Partnerów.


Rozmaitości

Niniejsze Warunki Użytkowania będą przestrzegane w poszanowaniu do wszystkich przepisów prawa i ustawodawstwa Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na potencjalne konflikty w jego postanowieniach. Jakiekolwiek zaniedbanie z naszej strony wykonywania lub egzekwowania jakiegokolwiek aspektu naszych Warunków Korzystania nie jest w żaden sposób traktowane jako odstąpienie od tego aspektu. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie naszych Warunków Użytkowania może zostać uznane przez właściwy sąd za nieważne, my, nasi partnerzy i Członkowie zgadzamy się jednak, że duch wspomnianego przepisu będzie nadal przestrzegany i stosowany, a to nie będzie brane pod uwagę w przypadku jakichkolwiekek innych aspektów lub świadczeń naszych Warunków użytkowania, które pozostają w pełnej mocy.


Data wejścia w życie: 28 maja 2018 r. Jeżeli Człokowie mają jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące niniejszych warunków, powinni skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość e-mail na adres info@finzmo.com.